พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์.

ถอดรหัส อาร์เอส 25 ปี ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน / พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์, ณัฐพิษฐ์ วงศ์สง่า - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 - 181 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดบุคคล . - ชุดบุคคล .

Y50 M04 D56

9789743238949


สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์.
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์.


บริษัท อาร์เอส.


ธุรกิจบันเทิง--การบริหาร.
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / พ527ถ