มานิด อัชวงศ์.

ซึงสุดท้าย จรัล มโนเพ็ชร / ผู้เขียน, มานิด อัชวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิธิทัศน์ เอโอเอ, 2549 - 85, [12] หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 2 แผ่น

Y50 M05 D00

9749423305


จรัล มโนเพ็ชร.


นักดนตรี--ไทย (ภาคเหนือ)

927.81629591 / ม453ซ