แคทลียา ท้วมประถม.

คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง / ผู้เขียน, แคทลียา ท้วมประถม. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการรายสัปดาห์, [2550?] - 207 หน้า

Y50 M05 D56

9749416074


ธุรกิจใหม่--การจัดการ.
ผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจ

658.11 / ค921ค