ภพศักดิ์ ปานสีทอง.

เจ็ดทางลัดผู้ประกอบการ จากลูกไก่เป็น--พญาอินทรี / ผู้เขียน, ภพศักดิ์ ปานสีทอง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โกลบอล แอสเสท (ประเทศไทย), 2548 - 121 หน้า

Y50 M05 D56

9749297237


เจ้าของกิจการ
ผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจ