รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549 - 48 หน้า : แผนที่

Y50 M05 D41

9742611033


ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้).
ความขัดแย้งทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้).


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.

303.69 / ค124ร