ยุทธ เดชคำรณ.

นิทานชาวบ้านของไทย / รวบรวมโดย ยุทธ เดชคำรณ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คลังวิทยา , [2549?] - 485 หน้า

Y50 M05 D41


นิทานพื้นเมือง--ไทย.

398.2 / ย351น