สมพร มันตะสูตร

การเขียนสร้างสรรค์ / สมพร มันตะสูตร. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์, 2525. - 232 หน้า.


การแต่งร้อยแก้ว

808 / ส265ก