ไอบาร่า, เฮอร์มีเนีย

การสอนงานปรึกษาและดูแล = Coaching and mentoring / โดย เฮอร์มีเนีย ไอบาร่า ; แปลและเรียบเรียงโดย กมลวรรณ รามเดชะ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550 - 222 หน้า : แผนภูมิ

Y50 M05 D51

9789744140142


บุคลากร--การฝึกอบรม.
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร

658.3124 / อ993ก