เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เข้าตานาย : เทคนิคที่ลูกน้องต้องรู้ = How you can win your boss over / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550 - 16, 89 หน้า - หนังสือชุดสู่ความสำเร็จ. . - หนังสือชุดสู่ความสำเร็จ. .

Y50 M05 D51

9744894873


ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.
การทำงาน

658.3145 / ก768ข 2550