วัทกินส์, ไมเคิล.

กลยุทธ์คุมเกมการต่อรอง = Shaping the game / โดย Michael Watkins ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550 - 231 หน้า : แผนภูมิ

Y50 M05 D56

9789744140074


การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ผู้นำ

658.4052 / ว417ก