อนุ เนินหาด.

สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 15, สันป่าข่อย / อนุ เนินหาด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549 - 154 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D41

9748512797


สันป่าข่อย (เชียงใหม่)
ตระกูล--เชียงใหม่


เชียงใหม่--ประวัติศาสตร์.

959.3 / อ182ส