อนุ เนินหาด

สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 14, ท่าแพตะวา / อนุ เนินหาด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549 - 260 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D41

9749448707


ท่าแพ (เชียงใหม่)


เชียงใหม่--ประวัติศาสตร์.

959.3 / อ182ส