อังคณา ทาลัดชัย.

จากมอดไม้ทำลายป่า--สู่ผู้พิทักษ์ลำน้ำแม่ลายน้อย / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, อังคณา ทาลัดชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2549 - 40 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D41

9748813959


การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ--เชียงใหม่
ลำน้ำแม่ลายน้อย.
การจัดการสิ่งแวดล้อม.

333.72 / อ488จ