บทบาทของศาสนิกในการสร้างความสมานฉันท์ / กองบรรณาธิการ, ปาริชาด สุวรรณบุบผา ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 - 63 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D91

9741104863


ศาสนา--ปัญหาและข้อพิพาท.
สันติภาพ--แง่ศาสนา.
ศาสนิกชน.

201.7273 / บ126