เวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล. ความรุนแรงและความสมานฉันท์ ครั้งที่ 3, ศาสนาเสวนาพุทธ-อิสลาม : ศาสนาเสวนาพุทธ-อิสลาม : ความรุนแรงและความสมานฉันท์ / กองบรรณาธิการ, ปาริชาด สุวรรณบุบผา ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 - 62 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D91

9741104413


พุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม.
สันติภาพ--แง่ศาสนา.
ความรุนแรง--แง่ศาสนา

201.7273 / ว913