ยูแบงค์, อรัญ

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อชีวิตใหม่ : ประสบการณ์ของ ซีซีไอ / อรัญ ยูแยงค์, เขียน ; บุญมี ทรัพย์จอเพชร, แปล. - เชียงใหม่ : ทีซีเอฟ, 2549. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

9749480376


ลิเก--แง่ศาสนา--คริสต์ศาสนา
ศิลปกรรมไทยกับคริสต์ศาสนา

246.709593 / ย485ศ