สรุปภาพรวมการจัดเวทีระดับหมู่บ้านใน 6 ภูมิภาคเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 - 87 หน้า : ภาพประกอบ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดดตามประเมินผล / Country development partnership on poverty analysis and monitoring : CDP-PAM.

Y50 M05 D41


การพัฒนาประเทศ--การมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554)

338.9293 / ส691ส