ปริญญา ตันสกุล.

เรื่องของ TEAM กับลูกน้องที่นายต้องรู้ / ปริญญา ตันสกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2550 - 164 หน้า

Y50 M05 D51

9789747073171


กลุ่มทำงาน.
การบริหารงานบุคคล
การทำงานเป็นทีม

658.3128 / ป458ร