ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

วาทะในสามก๊ก / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550 - 219 หน้า

Y50 M05 D15

9789747316308


คำคม.

808.882 / พ993ว 2550