กิตติ เวชสุภาพงษ์.

จดหมายธุรกิจ ฉบับใหม่ = A new business letter / กิตติ เวชสุภาพงษ์ - กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2549 - 265 หน้า

Y50 M05 D53

9748506592


การเขียนทางธุรกิจ.
จดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

651.75 / ก672จ