สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย.

ยุทธศาสตร์ความคิด วิถีชีวิตญี่ปุ่น = Japanatomy / ผู้เขียน, สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แมเนอเจอร์คลาสสิก, 2549 - 286 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D14

9749450533


วัฒนธรรมญี่ปุ่น.


ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ.
ญี่ปุ่น--ภาวะสังคม.

306.0952 / ส282ย