หวัง เหว่ยหมิน.

คู่มือการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างง่าย ตามวิธี Hanyu pinyin = Chinese phonetics made easy / โดย หวัง เหว่ยหมิน - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2549 - 72 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M06 D15

9749557271


ภาษาจีน--การออกเสียง.
ภาษาจีน--การใช้ภาษา.

495.115 / ห357ค