อบต.กับการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง / จัดทำโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบัน, 2549 - 214 หน้า

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2549 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Y50 M06 D00

9744492767


องค์การบริหารส่วนตำบล.
การปกครองท้องถิ่น.
ความจน.

352.14 / ส181อ