รายงานการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชพื้นบ้านไทยบางชนิดต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในโรคเบาหวาน = Antioxidant activity of some Thai indigenous plants on diabetic oxidative stress ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชพื้นบ้านไทยบางชนิดต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในโรคเบาหวาน / โดย ไชยวัฒน์ ไชยสุต ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. - ก-ช, 49 หน้า: ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ --งานวิจัย


พืชสมุนไพร--งานวิจัย--ไทย
พืชสมุนไพร--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
เบาหวาน--การรักษาด้วยสมุนไพร--งานวิจัย
แอนติออกซิแดนท์--งานวิจัย

QV20.5 / ช912ร 2550