Zheng, Enbo.

Chinese literature / co-writers, Zheng Enbo, Zheng Qiulei ; translator, Xiang Jing - Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999 - 191 p. : ill. - Chinese culture and art series . - Chinese culture and art series .

Y07 M06 D00

7503918330 (pbk.)


Chinese literature--History and criticism

895.1 / Z63C