สมพงษ์ วงษ์ดี

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการสอนเครื่องสายตะวันตกโดยใช้เทคนิค Piecercise กับเทคนิคการสอนแบบทั่วไป = The comparison of the effectiveness of teaching string instrument using piecercise technique and general technique / สมพงษ์ วงษ์ดี. - เชียงใหม่ : สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549. - ก-ช, 166 หน้า : โน้ตเพลง. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 204 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 204 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2548.

9746701495


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ดนตรี--การศึกษาและการสอน--งานวิจัย
เครื่องสายตะวันตก--งานวิจัย

780.7 / ส264ก