คู่มือการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 - 161 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M07 D00


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของประชาชน.
การปกครองท้องถิ่น--ไทย
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

344.046 / ส691ค