รายงานการศึกษาเรื่องสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้. 1 / บรรณาธิการ, สุเทพ วิไลเลิศ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการยุทธศาสตร์สื่อเด็ก, 2548 - 36 หน้า

Y50 M07 D43


สื่อมวลชนกับการศึกษา.
สื่อมวลชนกับสังคม.

302.23 / ร451