รายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย / คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบกรณีปัญหาเหมือแร่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547 - ก-ฌ, 204 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y50 M07 D00

974922521S


เหมืองแร่--แง่สิ่งแวดล้อม
เหมืองแร่--นโยบายของรัฐ
สิทธิมนุษยชน--ไทย

622 / ค123ร 2547