สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ / บรรณาธิการ, กาญจนา แก้วเทพ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 - 166 หน้า

9745682489


สันติภาพ

808.80358 / ส736