รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการจัดทำแผนการปรับโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา = Final report / โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2550 - 3 เล่ม : แผนภูมิ

เล่ม 1. ภาพรวมการปรับโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา -- เล่ม 2. ภาพรวมการปรับโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาอุตสาหกรรม -- เล่ม 3. ภาพรวมการปรับโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการค้าและบริการ

Y50 M07 D56


SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
อุตสาหกรรม.
ธุรกิจบริการ.