รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ... และแนวโน้มปี ... / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549- - เล่ม : แผนถูมิ

ห้องสมุดมี: 2548/49

Y50 M07 D56


SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)