ไพบูลย์ จาตุรปัญญา.

เบาหวานกับการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา, เรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 13. - กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2548 - 124 หน้า - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง . - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง .

Y50 M07 D61

974975073X


Diabetes mellitus--Therapy.

WK810.3 / พ978บ 2548