เสฐียรโกเศศ.

อุปกรณ์รามเกียรติ์ / ของ เสฐียรโกเศศ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550 - 22, 175 หน้า

Y50 M09 D11

9789747236774


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ส893อ 2550