จินตนา มัธยมบุรุษ.

พิธีสืบชะตา / ผู้เรียบเรียง, จินตนา มัธยมบุรุษ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 - 35 หน้า : ภาพประกอบ - เอกสารชุดประเพณีเมืองเชียงใหม่ ; เล่มที่ 5 . - เอกสารชุดประเพณีเมืองเชียงใหม่ ; เล่มที่ 5 .

Y50 M10 D00

9747791323


วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
พิธีสืบชะตา
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย (ภาคเหนือ)


เชียงใหม่--ความเป็นอยู่และประเพณี.

392.09593 / จ482พ