มณี พยอมยงค์.

ประเพณีกินแขกแต่งงาน / ผู้เรียบเรียง, มณี พยอมยงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 - 18 หน้า : ภาพประกอบ - เอกสารชุดประเพณีเมืองเชียงใหม่ ; เล่มที่ 2 . - เอกสารชุดประเพณีเมืองเชียงใหม่ ; เล่มที่ 2 .

Y50 M10 D00

9747791323


การสมรส--ไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย (ภาคเหนือ)
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)


เชียงใหม่--ความเป็นอยู่และประเพณี.

392.509593 / ม124ป