สิริบุปผา อุทารธาดา.

ศัพท์ธุรกิจรายวัน = Daily business vocabulary / ผู้แต่ง, สิริบุปผา อุทารธาดา. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550 - 373 หน้า

Y50 M10 D56

9789747306101


ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ--คำศัพท์.

650.03 / ส731ศ