ชลธิรา สัตยาวัฒนา.

วิจารณ์รื้อวิจารณ์ : ตำนานวรรณคดีวิจารณ์ แนวรื้อสร้างและสืบสาน / ชลธิรา สัตยาวัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยสารคาม, 2550 - 302 หน้า

Y50 M11 D11

9789741955015


ไตรภูมิพระร่วง.
ขุนช้างขุนแผน
ลิลิตพระลอ.
วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ช224ว