วีระ สมบูรณ์.

รหัสดนตรีพลิกวิถีโลก = Music that changed the world / เขียน, วีระ สมบูรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : Open books, 2550 - 255 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M11 D21

9789748233178


นักดนตรี.
ดนตรี

780.92 / ว842ร