สนั่น ธรรมธิ

สารัตถะล้านนา / ผู้เขียน, สนั่น ธรรมธิ. - เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์, 2550. - 98 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดลานนาคดี . - หนังสือชุดลานนาคดี .

แมงสี่หูห้าตา -- แมงมัน -- ดาววีไก่หน้อย -- เหมี้ยง -- ไหว้ครู -- บวช -- กิ๋นอ้อผะหญ๋า -- ข้าวตอก ดอกไม้ ลำเทียน -- ไปวัด -- ลงขอนผี -- ปอยหลวง -- ประเพณีลากประสาท.

Y50 M11 D41


ความเชื่อ--ไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.09593 / ส198ส