สนั่น ธรรมธิ

โคลงดอยสุเทพ / ปริวรรต เรียบเรียงและถอดความ, สนั่น ธรรมธิ. - เชียงใหม่ : มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ, 2550. - ก-ซ, 70 หน้า.

โคลงดอยสุเทพ -- โคลงห้าพันวัสสา -- โคลงคำสอน.

Y50 M10 D11

9789747352061


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
คร่าว
โคลง

895.911 / ส198ค