ส.เสริม

เล่าเจี้ยก้อม : นิทานล้านนา (ฮาสุดขีด) / รวบรวม/เรียบเรียงโดย ส. เสริม. - พะเยา : พะเยาเอเยนซี่, 2550 - 119 หน้า

Y50 M10 D41

9740563549


นิทาน--ไทย (ภาคเหนือ)
นิทานพื้นเมือง--ไทย (ภาคเหนือ)

398.2 / ส114ล