จินตนา วัชรสินธุ์

ทฤษฎีการพยาบาลครอบครัวขั้นสูง = Theoretical foundations for advanced family nursing / จินตนา วัชรสินธุ์. - ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. - 181 หน้า.

Y50 M10 D61

9789743843525


Family nursing

WY159.5 / จ483ท 2550