โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Data structures / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549. - 382 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y50 M11 D73

9789742124175


โครงสร้างข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.73 / อ978ค