นฤมล พงษ์ประเสริฐ.

เอกสารประกอบการสอนวิชา มนุษยสัมพันธ์ / โดย นฤมล พงษ์ประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - เชียงใหม่ : สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549 - 148 หน้า

Y50 M11 D41


มนุษยสัมพันธ์.
จิตวิทยาสังคม

302 / น276อ 2549