อัลเลน, มาร์ก.

CSR การสร้างธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์ = Visionary business an entrepreneur's guide to success / มาร์ก อัลเลน, เขียน ; ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2550 - 23, 212 หน้า - ชุดธุรกิจ . - ชุดธุรกิจ .

Y50 M11 D56

9789747051124


ความสำเร็จทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
การจัดการอุตสาหกรรม

658.11 / อ573ซ 2550