ช่องทางสร้างอาชีพ. เล่ม 2 / จัดทำโดย บริษัทเกรท ดีไซน์ พริ้นท์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เกรท ดีไซน์ พริ้นท์, 2550 - 101 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M11 D56

9789747662498


SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
เจ้าของกิจการ
อาชีพ