นุสรา เตียงเกตุ.

ห้องเรียนทอผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองแม่แจ่ม / นุสรา เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์, บุษบา อินต๊ะพันธ์ - เชียงใหม่ : โค-ขยัน มีเดียทีม, [2550?] - 47 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M01 D41


ผ้าทอ--ไทย (ภาคเหนือ)
การทอผ้า--ไทย (ภาคเหนือ)
ผ้าทอ--เชียงใหม่--อำเภอแม่แจ่ม

746.14 / น745ห