บลังชาร์ด, เคน.

ผู้นำเหนือระดับด้วยวิสัยทัศน์เหนืออนาคต = Leading at a higher level / ผู้เขียน, เคน บลังชาร์ด ; ผู้แปล, ตวงทอง สรประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2. - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550. - 452 หน้า : แผนภูมิ.

Y51 M01 D56

9789749977873


นักบริหาร.
ผู้นำ

658.4092 / บ231ผ