บุญเกียรติ โชควัฒนา.

คิดบวกแบบ CEO / บุญเกียรติ โชควัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550 - 180 หน้า

Y51 M01 D56

9789747884883


ผู้บริหาร.
นักบริหาร.
การจัดการธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.409 / บ395ค